HAIM
HAIM illustration for Vice. Acrylic, Digital, 2017.